RODO, Regulamin i Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie jest Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mbpr.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. realizacji umów zawartych przez administratora;
 4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisów internetowych  
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

 

 1. Wszelkie prawa do zawartości serwisów internetowych („serwisami”) będących własnością Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie („MBPR”) są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków należących do MBPR. Żadna część serwisów nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Dyrektora MBPR.
 2. MBPR oświadcza, że respektując prawo do prywatności nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pozwalających na identyfikację Użytkownika.
 3. Odnośniki do innych stron:

Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że MBPR nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez serwisy MBPR. Wprowadzenie takiego odnośnika w serwisach MBPR nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez MBPR za treść docelowej strony www.

      4. Informacje o użytkownikach gromadzonych w serwisach MBPR i sposób ich wykorzystania:

 • Adresy IP Użytkowników wykorzystujemy do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwisy MBPR.
 • Mechanizm Cookies: Serwisy MBPR wykorzystują cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom Użytkowników oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane w czasie badania nie są ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisów. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisów MBPR.
 1. Kontakt: Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@mbpr.pl.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2020-07-10
Data publikacji:2020-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Berenika Konarska
Osoba wprowadzająca dokument:Remigiusz Mikocki
Liczba odwiedzin:2476