Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej - Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U, z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej archiwumbip.mbpr.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-08.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Serwis jest zgodny ze standardami W3C (Word Wide Web Consortium): HTML 5, WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).
Strona internetowa archiwumbip.mbpr.pl Mazowieckiego Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie jest częściowo zgodna w następujących obszarach (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami): podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień:  brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, dane kontaktoweosoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: email: biuro@mbpr.pl , telefon: 22 5184900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do MBPR w Warszawie w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, 00–301 Warszawa, Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii, Piętro V.

Przy budynku są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Tuż po wejściu do budynku, na parterze znajduje się tablica informująca o lokalizacji Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.
Korytarz dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami poprzez funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku jest winda.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-01-08 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Zbigniew Bełdyga
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:3804