Jesteś tutaj: Start / Oddziały terenowe / Płock

Płock

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Oddział Terenowy MBPR w Płocku (OTP) wykonuje zadania z zakresu: problematyki społecznej, dziedzictwa kulturowego, bezrobocia i rynku pracy, procesów demograficznych, innowacji, a także w zakresie planowania przestrzennego obsługuje obszar ośmiu powiatów: gostynińskiego, grodziskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego i miasta Płock.

Główne zadania OTP:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowywane są:
  • Projekty wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Projekty uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Projekty uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przygotowywane są:
  • Opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 3. Współudział w opracowywaniu:
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
  • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3)
 4. Opracowanie dokumentu pt: Wstępna Koncepcja Parku Przemysłowo Technologicznego w Modlinie (Ustalenie z posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 października 2009 r. - Protokół 290)
 5. Współudział w opracowywaniu:
  • Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 42/12 z dnia 12 marca 2012 r. oraz opracował Zał. Nr 1 do Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015. Część analityczna - Uwarunkowania (art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
  • Sprawozdań z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009 (art. 87. ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
  • Założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa z art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3),
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)
  • Monitoringu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
 6. Współpraca:
  • W przygotowywaniu opinii i stanowisk do dokumentów z zakresu krajowej polityki przestrzennej i regionalnej (Statut MBPR).
  • W projektach europejskich i współpracy zagranicznej – Projekt D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C).
  • Bilateralna z Regionem Sztokholmskim w zakresie: seminaria, opracowanie referatów i wystąpień, organizacja i udział w spotkaniach Porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Sztokholmskim z dnia 15 marca 2002 r.
  • W ocenie strategicznej projektów w ramach RPO WM (Uchwała nr 121/52/11 Zarządu WM z dnia 14 czerwca 2011),
  • Z Geodetą Województwa Mazowieckiego w sprawie tworzenia baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (Zarządzenie 265/05 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2005r.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:4513