Zespół Finansowo - Księgowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do zakresu zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), w szczególności:
  1. opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Biura,
  2. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  3. sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  5. gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 2. przygotowywanie projektu planu finansowego Biura oraz jego zmian, we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie;
 3. opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Biura;
 4. przygotowywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów Biura;
 5. sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;
 6. kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;
 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;
 8. sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 9. sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 10. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Biura;
 12. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13. prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 14. sporządzanie wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
 15. przeprowadzanie inwentaryzacji, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności;
 16. wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych o wypłacanym wynagrodzeniu;
 17. prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;
 18. sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego;
 19. przygotowywanie informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 20. sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków planu finansowego Biura;
 21. wykonywanie innych czynności finansowo – księgowych w zakresie niezastrzeżonym dla Głównego Księgowego.

Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:

 1. zapewnienie należytego wykonywania obowiązków kierownika jednostki określonych w przepisach o rachunkowości i o finansach publicznych;
 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb finansowo – księgowych Biura oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego;
 3. prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Biura;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;
 8. sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych);
 9. sprawowanie nadzoru nad windykacją należności Biura;
 10. weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym dowodów księgowych;
 11. weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym umów zawieranych przez Biuro, w tym kontrasygnata umów pod względem finansowo - księgowym.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych, zastępuje go osoba wskazana przez Dyrektora w uzgodnieniu Głównym Księgowym.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Berenika Konarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:3335