Jesteś tutaj: Start / Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1. Pisemnie

 1. Listownie na adres:
  Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawie
  ul. Nowy Zjazd 1
  00-301 Warszawa
 2. Pismem złożonym osobiście w Kancelarii Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:
  Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawie
  ul. Nowy Zjazd 1
  00-301 Warszawa

2. Za pomocą telefaksu: fax 22 518 49 49,
3. Za pomocą poczty elektronicznej - e-mail: biuro@mbpr.pl
4. Za pomocą platformy elektronicznej ePuap/mbpr
5. Ustnie do protokołu sporządzonemu przez pracownika przyjmującego zgłoszenie w siedzibie
    Mazowieckiego Biura Panowania Regionalnego w Warszawie lub w oddziale terenowym:

Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie
Powstańców Warszawskich 11; 06-400 Ciechanów
tel. +48 23 672 35 99

Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce
Piłsudskiego 38; 07-410 Ostrołęka
tel. +48 29 766 65 88

Oddział Terenowy MBPR w Płocku
Kolegialna 19; 09-402 Płock
tel. +48 24 262 59 88

Oddział Terenowy MBPR w Radomiu
Mokra 2; 26-600 Radom
tel. +48 48 362 56 93

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach
Pułaskiego 19/21; 08-110 Siedlce
tel. +48 25 632 56 43 

Ponadto w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biura bądź wyznaczony przez niego pracownik przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Biura, tj. od  8°° do 16°°.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Przepisy:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,695,1298),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARG może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności, dotyczące Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Berenika Konarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:3443