Ostrołęka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Oddział Terenowy w Ostrołęce specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m.in. szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich w odniesieniu do obszaru całego województwa mazowieckiego. Poza powyższą problematyką Oddział zajmuje się również kwestiami dotyczącymi systemów zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków, a także zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, tj. terenami zamkniętymi z obszaru województwa mazowieckiego. Uczestniczy w wykonywaniu zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz bierze udział międzynarodowych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Do głównych zadań Oddziału należy:

 1. Współudział w opracowywaniu (aktualizacji), monitorowaniu oraz ocenie dokumentów strategicznych i planistycznych województwa, m.in.:
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - Ustawa z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
  • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.).
 2. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania zestawień, opracowań planistycznych oraz prac analityczno-studialnych z zakresu:
  • rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
  • zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, w tym wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • uwarunkowań i skutków integracji z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich województwa;
  • infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
  • terenów zamkniętych (zastrzeżonych) ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.
 3. Obsługa obszaru sześciu powiatów, tj. ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego oraz miasta Ostrołęki w zakresie przygotowywania projektów:
  • wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • postanowień w sprawie uzgodnień projektów dokumentów planistycznych gmin (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy);
  • opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji;
  • opinii do projektów „uchwał reklamowych”;
  • opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych/leśnych na cele nierolnicze/nieleśne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:3920