Zespół Organizacyjno - Administracyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie funkcjonowania Biura, w szczególności poprzez:

 1. administrowanie pomieszczeniami Biura oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych i podmiotami zewnętrznymi;
 2. gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych;
 3. prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów Biura;
 4. prowadzenie spraw z zakresu udzielania przez Biuro zamówień publicznych w tym organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura;
 5. prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego dla potrzeb Biura;
 6. prowadzenie spraw z zakresu zakupów wspólnych, współpraca z Urzędem w tym zakresie;
 7. prowadzenie współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Biurze;
 8. obsługa sekretariatów zastępców Dyrektora;
 9. prowadzenie spraw związanych z procedowaniem zarządzeń Dyrektora;
 10. prowadzenie:
  1. zbioru wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze,
  2. rejestru wydanych przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw,
  3. rejestru umów i porozumień zawieranych przez Biuro;
 11. realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biura, w szczególności:
  1. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  2. organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników Biura,
  3. współdziałanie z Urzędem w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego;
 12. prowadzenie księgozbioru Biura;
 13. prowadzenie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;
 14. koordynowanie udzielania informacji publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;
 15. zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura;
 16. zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
 17. zapewnienie obsługi logistycznej krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Biura;
 18. zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
 19. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;
 20. uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu działania Biura.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Berenika Konarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:3250