Zakończona - Oferta pracy- Ogłoszenie nr 22/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lipca 2022

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie:  nr 22/2022
Miejsce pracy:  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska:  główny specjalista
Nazwa komórki organizacyjnej:  Zespół Finansowo-Księgowy
Wymiar etatu:  pełny etat

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 4300 zł do 5600 zł (plus dodatek funkcyjny puls dodatek za wieloletnią pracę)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 2. prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie świadczeń wypłacanych w imieniu ZUS;
 3. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 4. przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń pracowników na rachunki bankowe oraz przelewów z tytułu potrąconych składek ZUS, składek podatku dochodowego i PPK;
 5. naliczanie w ustalonym terminie nagrody rocznej i innych;
 6. sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS w systemie Płatnik;
 7. sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych z US –PIT11,PIT4R;
 8. sporządzanie deklaracji PFRON;
 9. wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków, RP7;
 10. sporządzanie sprawozdań do GUS;
 11. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12. archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze;
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowość i finanse lub ekonomia lub administracja lub zarządzanie;
 2. udokumentowany staż pracy min. 4 lata;
 3. udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze płac;
 4. umiejętność sporządzania list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 5. znajomość obsługi programu „ Płatnik ” w tym: umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS;
 6. znajomość przepisów PFRON;
 7. znajomość przepisów podatkowych;
 8. znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek;
 9. znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 10. znajomość obsługi programu Płatnik ZUS, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej;
 11. umiejętność sporządzania sprawozdań płacowych;
 12. umiejętność sporządzania sprawozdań statystycznych GUS;
 13. znajomość zasad rozliczania delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 14. umiejętność pracy w zespole; dobra organizacja pracy, sumienność, zaangażowanie, skrupulatność, wnikliwość;
 15. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 16. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 17. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 18. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi programu QNT płace;
 2. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany);
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania - pdf);
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania-pdf);
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania - pdf);
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 • kserokopie zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań potwierdzające wymagane doświadczenie min. 3 lata w obszarze płac;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 11.08.2022 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 22/2022”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

W przypadku aplikowania na więcej niż jedno ogłoszenie o naborze, komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć na każde ogłoszenie osobno.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe (w tym dane na temat niepełnosprawności) w zakresie wskazanym w przepisach prawa[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru lub rekrutacji, natomiast inne dane na podstawie zgody[2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu odwołania zgody.

Okres przechowywania danych

Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach naboru na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów – bezzwłocznie po zakończeniu naboru.

W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo lub na stanowisko pomocnicze i obsługi - w przypadku, gdy nie podjęto decyzji o zatrudnieniu dokumenty aplikacyjne są komisyjnie niszczone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Profilowanie

Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru.

--- 

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 (w przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (w przypadku danych o niepełnosprawności, w ramach rekrutacji na stanowisko urzędnicze).

[2] Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2022-07-22
Data publikacji:2022-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Aldona Kasenko
Osoba wprowadzająca dokument:Remigiusz Mikocki
Liczba odwiedzin:576